Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thứ năm - 05/10/2023 08:40 291
Sở Công Thương báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023
I. Đánh giá về chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 và Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 28/12/2022.
- Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp toàn tỉnh (IIP) 9 tháng đầu năm 2023  ước tăng 7,45% so cùng kỳ năm 2022.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt 57.574,17 tỷ đồng, tăng 18,86% so cùng kỳ và đạt 84,05% so kế hoạch năm.
- Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt 2.946 triệu USD, tăng 4,61% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 71% so với kế hoạch năm.
- Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt 2.016 triệu USD, tăng 34,94% so cùng kỳ năm 2022, đạt 90,42% so với kế hoạch năm.
II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 36/CTr-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP.
- Sở Công Thương được giao 12 nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 36/CTr-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
- 9 tháng đầu năm 2023 đã triển khai hoàn thành 05 nhiệm vụ, cụ thể: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Kế hoạch hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế”; “Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Bình Phước”; “Kế hoạch liên kết, học tập, chia sẻ kinh nghiệm quản lý phát triển cụm công nghiệp các tỉnh”; “Quyết định về phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh”.
02 nhiệm vụ ngưng thực hiện (Theo Công văn số 1329/UBND-TH ngày 21/4/2023 của UBDN tỉnh): Tham mưu UBND tỉnh Phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2025 và  Quy chế xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và quản lý chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
III. Kết quả công tác quản lý nhà nước ngành 9 tháng đầu năm 2023
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển ngành Công Thương
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023; Quyết định Quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của các cửa hàng bản lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh; Kế hoạch và phương án cung cấp điện 22KV năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2022; Kế hoạch khuyến công, tiết kiệm năng lượng năm 2023.
- Xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương; Quyết định thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức trong Sở Công Thương.
2. Quản lý công nghiệp
- Tham mưu trình UBND tỉnh: Báo cáo Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Ban hành kế hoạch liên kết, học tập chia sẻ kinh nghiệm quản lý CCN tại tỉnh Long An và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Điều chỉnh Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh và Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 về điều chỉnh Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Nha Bích, thị xã Chơn Thành.
- Tổng hợp rà soát, báo cáo tình hình quy hoạch, phát triển cụm công nghiệp (CCN); Tổng hợp và thẩm định Hồ sơ điều chỉnh tiến độ CCN Nha Bích (lần 2); Ý kiến kiến nghị khó khăn vướng mắc trong đầu tư CCN gửi Bộ Công Thương, các Bộ ngành nhằm tháo gỡ khó khăn trong đầu tư; Đề nghị rà soát đất thương mại và đất ở theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt đối với các CCN; Rà soát, kiểm tra, báo cáo quy hoạch bauxit trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X; Dự thảo và lấy ý kiến góp ý “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2025”.
- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trước, sau Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân; Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động, an toàn VSLĐ và phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; Đoàn kiểm tra ATTP trong tháng hành động về ATTP năm 2023.
- Triển khai thực hiện một số quy định pháp luật liên quan hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Theo dõi và đôn đốc các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo định kỳ tình hình hoạt động hóa chất năm 2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Hóa chất quốc gia; Tăng cường công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023; Các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023”.
- Chuẩn bị nội dung, tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Công Thương về hỗ trợ pháp lý đối với DNNVV ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh; Báo cáo giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; Tổng hợp danh sách các sản phẩm CNNT tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm CNNT cấp quốc gia năm 2023;  Xây dựng các văn kiện ngành Công Thương trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.
- Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kho chứa hóa chất công nghiệp của Công ty TNHH MTV Logi Tech;  Kiểm tra An toàn thực phẩm theo Quyết định số 51/QĐ-SCT ngày 16/6/2023 của Sở tại các đơn vị sản xuất, phòng KTHT/Phòng KT trên địa bàn tỉn; Triển khai quy hoạch khoáng sản bô-xít trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Quản lý năng lượng
- Tham mưu UBND tỉnh: Cung cấp thông tin kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về tình hình thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh; Công văn chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2023; Cho phép Công ty cổ phần Công nghiệp Minh Hưng Sikico khảo sát, lập hồ sơ đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Minh Hưng Sikico tại xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản; Rà soát cung cấp thông tin để xem xét, xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch Phòng, chống thiên tai và dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu năm 2023; Triển khai tính toán Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phước; kiểm tra, rà soát hoàn thiện hồ sơ liên quan đến đầu tư xây dựng công trình điện gió, điện mặt trời thuộc đối tượng chuyển tiếp theo Thông tư 15/2022/TT-BCT.
- Cho ý kiến trong việc thực hiện giấy phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường công trình lắp máy biến áp thứ 2 (63MVA) Trạm biến áp 110kV Minh Hưng, TX. Chơn Thành.
- Rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến giao/cho thuê đất của các công trình điện mặt trời, điện gió đã đưa vào vận hành thương mại; cung cấp nội dung làm việc với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ.
- Lấy ý kiến góp ý chuyên ngành đối với hồ sơ phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Srok Phu Miêng, Thác Mơ và Đăk Glun năm 2023; thẩm định và cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với Công ty TNHH Phước An Electric.
- Tham gia đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động điện lực đối với các đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực (tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát các công trình điện) theo Quyết định số 26/QĐ-SCT ngày 27/03/2023 của Sở Công Thương.
 - Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB cho các công trình điện trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.
- Triển khai thực hiện giá bán điện theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 của Bộ Công Thương; hướng dẫn xác định cấp điện áp mà Công ty cổ phần điện lực Hoàng Ngân mua điện; mời họp giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình điện trên địa bàn tỉnh.  Đề nghị Công ty Điện lực Bình Phước rà soát, khắc phục về trạm biến áp quá tải; phối hợp, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kéo điện cho 1.000 hộ nghèo ĐBDT thiểu năm 2023.
- Xây dựng danh mục đầu tư hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024; hoàn thành nội dung cung cấp thông tin để xem xét, xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Phối hợp các sở, ngành kiểm tra, vận hành thủy điện Thác Mơ mở rộng và thủy điện Đăk Glun trong mùa mưa lũ năm 2023; Hướng dẫn thực hiện thẩm định các công trình điện do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư.
- Công tác thẩm định, góp ý chuyên ngành: Thẩm định 15 hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại và cấp đổi giấp phép hoạt động điện lực; Thẩm định 09 hồ sơ thực hiện Tiêu chí số 4 về điện, Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 10 hồ sơ công trình đường dây và trạm biến áp; Tiếp nhận và xác nhận báo cáo kiểm toán năng lượng của 05 Công ty.
4. Quản lý thương mại
- Tham mưu UBND tỉnh: Triển khai Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023; tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; giải quyết một số khó khăn tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch của Đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm mô hình tổ chức xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP tại tỉnh Quảng Ninh.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam - Ngày 15/3; tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và kết nối đầu tư giữa các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ theo chuỗi sự kiện của Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ tại tỉnh; Họp trực tuyến Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước và trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu do Bộ Công Thương tổ chức; Phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Bình Phước.
- Tổ chức Lớp tập huấn nâng cao công tác quản lý nhà nước về Bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu thông qua kinh doanh trên Sàn TMĐT quốc tế; Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; Tổ chức Hội nghị tập huấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh các nội dung chuyên sâu về xuất xứ hàng hóa (C/O) thực thi trong các Hiệp định FTA; Tổ chức họp Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Ban quản lý cửa khẩu Chính Hoàng Diệu và Lộc Thịnh. Trình Bộ Công Thương xem xét cho 05 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022.
- Phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc và chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội.
- Triển khai đề án Hỗ trợ doanh nghiệp Bình Phước quảng bá, xúc tiến bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Thường xuyên cung cấp thông tin về các Hội chợ, Triển lãm thương mại, hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài nước để các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh biết và tham gia trưng bày, giới thiệu hàng hóa và tìm kiếm thị trường; Cung cấp thông tin dự báo thị trường, hỗ trợ hoạt động XTTM trong và ngoài nước, đặc biệt là các thị trường trọng điểm; kịp thời cảnh báo các rào cản, vấn đề phát sinh có thể gặp đối với hàng hóa xuất khẩu cho các doanh nghiệp.
5. Hoạt động Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
- Đề án khuyến công địa phương: Hoàn thành nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho 06 cơ sở CNNT; Tổ chức cho các cơ sở CNNT tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ - Quảng Bình; Thực hiện 04 Chuyên mục Khuyến công trên sóng Truyền hình Bình Phước; Quản lý và vận hành trang thông tin điện tử (Website) của Trung tâm.
- Đề án khuyến công quốc gia: Năm 2023 tiếp tục được Bộ Công Thương phê duyệt thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước phát triển chế biến hạt điều giai đoạn 2021 - 2023”. Trong 9 tháng đầu năm 2023, thực hiện hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị cho 10 cơ sở CNNT chế biến điều; Hỗ trợ đầu tư 01 phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho 01 cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực.
- Đề án Tiết kiệm năng lượng: Triển khai 02 đề án hỗ trợ ứng dụng lò hơi tiết kiệm năng lượng trong dây chuyền chế biến hạt điều cho Công ty TNHHMTV Tấn Đạt và Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Minh Hoàng BP.
- Đề án Xúc tiến thương mại: Tổ chức tham gia hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2023; Chuẩn bị nội dung Tổ chức phiên chợ hàng Việt về vùng sâu, vùng xa tỉnh Bình Phước.
- Thực hiện nhiệm vụ vận hành Sàn giao dịch nông sản: Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng ký thành viên, tham gia gian hàng để quảng bá, đăng tải sản phẩm trên Sàn. Đến nay có 93 gian hàng của doanh nghiệp/ HTX/ Hộ kinh doanh với 380 sản phẩm. Tổ chức đi cập nhật, cung cấp thông tin sản phẩm trên sàn giao dịch nông Sản tỉnh Bình Phước năm 2023. Thực hiện nhiệm vụ quản lý và vận hành Sàn.
- Hoạt động Tư vấn: Thẩm tra 25 công trình tư vấn theo hợp đồng; Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 01 công trình.
6. Công tác thanh tra chuyên ngành
- 9 tháng đầu năm 2023 Sở đã thành lập 04 đoàn thanh tra với 15 đơn vị được thanh tra (02 đoàn về hoạt động điện lực, 01 đoàn về tiết kiệm điện đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng trong điểm, 01 đoàn về khai thác khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp).  Kết quả: Qua thanh tra phát hiện 02 trường hợp sai phạm đã lập biên bản vi phạm hành chính.
- Tiếp nhận 06 đơn kiến nghị (Kết quả: Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành chức năng và Công ty điện lực khắc phục, giải quyết xong 04 đơn kiến nghị, còn 02 đơn đã chuyển cho đơn vị thuộc thẩm quyền xử lý).
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung văn bản mới ban hành về công tác thanh tra lồng ghép trong "Ngày pháp luật” của cơ quan như Luật Thanh tra mới ban hành năm 2022, các quy định về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, Luật Phòng chống tham nhũng và các Nghị định có liên quan cho công chức cơ quan biết, nắm hiểu rõ và áp dụng thực hiện; Tổ chức cho công chức, viên chức tham gia đóng góp ý kiến và tổng hợp báo cáo góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
7. Công tác nội vụ
- Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương; Thuận chủ trương việc nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương; Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước.
- Ban hành: Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC theo Quyết định 1153/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh; Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2022- 2025; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2023 của Sở.
- Thực hiện nội dung, hồ sơ về Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của Sở Công Thương về chức danh Phó Giám đốc Sở; Quy trình điều động, bổ nhiệm đối với các chức danh Trưởng phòng và tương đương năm 2023.
- Phối hợp Trung tâm đấu thầu qua mạng – Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp tài khoản chứng thư đối với Sở để thực hiện công tác cung cấp, đăng tài thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT kể từ ngày 01/6/2023 theo đúng quy định; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở việc cài đặt và sử dụng chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.
- Triển khai đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở về việc thực hiện chuyển đổi số của Ngành; Thành lập Tổ công tác về chuyển đổi số ngành Công Thương; Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Chuẩn bị nội dung và làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ; Đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính; công tác chuyển đổi số; việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023.
IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023
1. Tham mưu hoàn thành: Kế hoạch công tác năm 2023 của Sở; Kế hoạch ngành Công Thương thực hiện Quyết định số 32/QĐ-BCT ngày 09/01/2023 của Bộ Công Thương, Chương trình hành động số 36/CTr-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ của các Ban chủ nhiệm theo Chương trình 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 05 kế hoạch ngành Công Thương được UBND tỉnh phê duyệt;
2. Thực hiện: Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm ngành Công Thương; Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp; Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các chính sách pháp luật về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; Thẩm định Kế hoạch, Đề án khuyến công Quốc gia, khuyến công địa phương năm 2024.
3. Tham mưu UBND tỉnh cung cấp thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2021-2030, có xét tới năm 2050; đồng thời thực hiện triển khai Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2021-2030, có xét tới năm 2050; Tham gia đánh giá mức độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới đối với 07 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và 06 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với tiêu chí/chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Sở Công Thương phụ trách; Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của 02 Ban chỉ đạo an toàn điện và cung ứng điện trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy; Tiếp tục theo dõi và giải quyết những khó khăn, vướng mắc đến công tác phòng chống thiên tai đối với các đập, hồ chứa thủy trong mùa mưa lũ năm 2023.
4. Tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng thương mại của tỉnh năm 2023-2024; Kế hoạch bình ổn thị trường các tháng cuối năm và Tết Nguyên đán 2024; Quyết định phê duyệt danh mục các Đề án XTTM tỉnh Bình Phước năm 2024; Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày quyền của người tiêu dùng 15-3; Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024; Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Bình Phước năm 2024.
Tổ chức Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; Tham mưu Hội đồng thẩm định xem xét, lựa chọn các Đề án xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước năm 2024 trình UBND tỉnh phê duyệt; Tham gia Hội chợ kết nối cung cầu giữa TP.HCM với các tỉnh, thành năm 2023; Tổ chức phiên chợ không dùng tiền mặt tại thị xã Chơn Thành; Triển khai hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực tỉnh.  
5. Hoàn thành các đề án khuyến công; Tiết kiệm năng lượng, Xúc tiến thương mại năm 2023; Nhiệm vụ thuộc Sàn giao dịch nông sản tỉnh; Xây dựng các đề án khuyến công, Xúc tiến thương mại, tiết kiệm năng lượng năm 2024.
6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của ngành Công Thương; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính của Sở; Phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Rà soát công bố bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nguồn tin: Sở Công thương tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay500,873
  • Tháng hiện tại2,020,881
  • Tổng lượt truy cập316,082,034
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây