Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước

Thứ hai - 06/11/2023 11:07 57
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công Thương địa phương thuộc Bộ Công Thương
Trung tâm có chức năng phục vụ quản lý Nhà nước của Sở Công Thương về hoạt động khuyến công, hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xúc tiến thương mại; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ:
1. Về hoạt động khuyến công
a) Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động. Hình thức đào tạo nghề, truyền nghề chủ yếu là ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành.
b) Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp thông qua các hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn; tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước. Hỗ trợ khởi sự, thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn. Hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn.
c) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn.
d) Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.
đ) Tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc: Lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp; liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới. Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sách khoa học công nghệ, chính sách tài chính - tín dụng và các chính sách ưu đãi
khác của Nhà nước.
e) Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, thông qua các hình thức như: Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin, ấn phẩm; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác.
f) Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường
- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề. Hỗ trợ xây dựng các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp.
- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp.
- Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp. Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.
g) Hợp tác quốc tế về khuyến công, bao gồm các hoạt động
- Xây dựng và tham gia thực hiện hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn trong các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế.
- Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công, khuyến khích phát triển công nghiệp, quản lý cụm công nghiệp, sản xuất sạch hơn với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công theo các chương trình hợp tác quốc tế và các chương trình, đề án học tập khảo sát ngoài nước.
h) Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công:
- Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công.
- Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước; hội thảo chuyên đề, hội nghị đánh giá tổng kết; xây dựng, duy trì và phổ biến các cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về hoạt động khuyến công.
- Xây dựng và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công.
- Xây dựng chương trình khuyến công từng giai đoạn; kế hoạch khuyến công hàng năm.
- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công.
i) Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.
k) Tổ chức thực hiện chủ đầu tư cụm công nghiệp trong trường hợp UBND tỉnh giao.
2. Về hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
b) Tổ chức thực hiện khảo sát, đo lường đánh giá kết quả sử dụng năng lượng tiết kiệm; nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ các mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tổ chức hoạt động kiểm toán
năng lượng, giải pháp kỹ thuật phục vụ việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng tại các cơ sở tiêu thụ năng lượng.
c) Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý năng lượng của các ngành, các cấp trong tỉnh.
d) Thực hiện các công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, kinh nghiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Về hoạt động tư vấn
a) Tư vấn lập dự án quy hoạch: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; cụm công nghiệp; điện lực; thương mại của địa phương.
b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình: Công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.
c) Thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn đấu thầu.
d) Tư vấn khai thác, chế biến khoáng sản; Kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
đ) Tư vấn các lĩnh vực: Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; Thực hiện các hoạt động tư vấn giám sát, thẩm tra, thẩm định các công trình công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.
4. Về hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và kinh tế số
a) Xây dựng kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
b) Tổ chức, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, các phiên chợ hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh theo chương trình, kế hoạch, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Tổ chức tham gia các đoàn khảo sát tìm kiếm thị trường; phát triển thương mại điện tử; tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số, kinh tế số.
5. Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước: Thực hiện duy trì và vận hành Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước.
6. Chế độ báo cáo
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương.
7. Khen thưởng
Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng theo quy định của pháp luật.
8. Quản lý nhân sự
Quản lý viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

 

Nguồn tin: Sở Công thương tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay493,676
  • Tháng hiện tại2,013,684
  • Tổng lượt truy cập316,074,837
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây